Over Keynote Hans Mommaas, directeur PBL

Hans Mommaas (1955) is sinds 1 november 2015 directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University.

Als afgestudeerd Wagenings socioloog (milieuhygiëne was hem in de vroege jaren ’70 nog te eenzijdig fysisch-chemisch) heeft Mommaas zich tijdens zijn wetenschappelijke carrière vooral beziggehouden met de wisselwerking tussen manieren waarop mensen onderling hun leven organiseren en de kwaliteit van de fysiek-ruimtelijke leefomgeving. Als hoogleraar Leisure Studies (2002-2015) aan Tilburg University en NHTV Breda stond de bijdrage centraal van de opkomende vrijetijdseconomie aan de inrichting van stad en land. Tijdens zijn lidmaatschap van de VROM-raad (2005-2010) ging het om een betere afstemming tussen de bestuurlijke inrichting van Nederland en de zorg om de leefomgeving. Als wetenschappelijk directeur van Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (2004-2015) was er aandacht voor kennis- en evaluatie-instrumenten voor een duurzame regionale gebiedsontwikkeling.

In zijn huidige functie als Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt deze lijn doorgezet. Hoe komen we tot een beter volhoudbare relatie tussen hoe wij in economische, sociale en bestuurlijke zin samenleven en de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte? Wat zijn daarbij de doorslaggevende opgaven? Binnen het PBL gaat het dan vooral om klimaatverandering en de energietransitie, om een betere samenhang tussen voedsel, landbouw en natuur, om de vergroening en het circulair maken van de economie en om de veerkrachtige relatie tussen stad en land.

Het betreft grote vraagstukken die veel vragen van onze kennis, creativiteit en organiserend vermogen. Zeker in de context van een nog steeds toenemende wereldbevolking op zoek naar meer welvaart. De grootste uitdaging daarbij is hoe we het hier en nu verbinden met elders en later. Enerzijds gaat het om grote wereldomvattende vraagstukken: abstract, systemisch, complex, dynamisch. Anderzijds zoeken mensen naar overzicht, zekerheid, comfort, richting binnen hun eigen concrete leefomgeving. De manier waarop we die werelden bij elkaar brengen zal bepalend worden voor onze toekomst. Hoe brengen we de ingenieur, de ontwerper, de (land)bouwer, de bestuurder en de kunstenaar in ons bij elkaar?

Overzicht Nieuws